ხეცურიანის სომელიეს სკოლა (Khetsuriani Sommelier School) როგორც ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების საგანმანათლებლო ორგანიზაციის (Wine and Spirits Education Trust – WSET) პროგრამების აკრედიტებული მიმწოდებელი საქართველოში და საქართველოს სომელიეთა ასოციაცია (Georgian Sommelier Association), აცხადებენ WSET Level 3 Award in Wines 2020/2021სასწავლო  წლის კურსს.

მე-3 დონის კურსის გავლისთვის მე-2 დონის სერთიფიკატი სავალდებულო არ არის. რეკომენდებულია, რომ ფლობდეთ WSET Level 2-ის სერტიფიკატს ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებში, ან შეგეძლოთ ექვივალენტური დონის ცოდნის დემონსტრირება. იმისათვის რომ მონაწილეობა მიიღოთ ნებისმიერ ალკოჰოლური სასმელების დეგუსტაციაში, თქვენი ასაკი უნდა შეესაბამებოდეს სასმელის მოხმარების კანონით დაშვებულ ასაკს იმ ქვეყანაში, სადაც ესწრებით კურსს და აბარებთ გამოცდას.

WSET-ის სერტიფიკატი ღვინოსა და ალკოჰოლურ სასმელებში საერთაშორისოდ აღიარებული კვალიფიკაციაა და შექმნილია ალკოჰოლური სასმელების როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე – დამწყებებისთვის, რომელთაც სურთ, გაიღრმავონ ცოდნა ალკოჰოლური სასმელების შესახებ.

სომელიეს სტატუსის მისაღებად WSET Level 2-ის ან WSET Level 3-ის გამოცდის წარმატებით ჩაბარება სავალდებულოა, ისევე როგორც საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის გამოცდის „GSA 60“

კურსი გათვლილია მომავალი სომელიეებისთვის, ღვინის წარმოების, გაყიდვების, სასტუმრო თუ სარესტორნო ბიზნესში მოღვაწე პროფესიონალებისა თუ ენთუზიასტებისთვის, რომელთაც სურთ, უფრო სტრუქტურულად შეისწავლონ ღვინო.

WSET- ის კურსდამთავრებულებს ცოდნა ექნებათ შემდეგ საკითხებში:
– ღვინის წარმოების მთავარი ფაქტორები: ადგილმდებარეობა, ყურძნის მოყვანა,

ღვინის დავარგება-დაძველება,ღვინის ჩამოსხმა;

– რომელი ძირითადი ფაქტორები ახდენს პრინციპულ გავლენას მთავარ ფაქტორებზე;

– მსოფლიოს წყნარი ღვინოები;

– მსოფლიოს ცქრილა ღვინოები;

– მსოფლიოს შემაგრებული ღვინოები;

– როგორ გამოიყენოთ თქვენი აღქმა რომ ახსნათ ღვინის სტილი და ხარისხი;

– WSET მე-3 დონის ღვინის დეგუსტაციის სისტემური მიდგომის გამოყენებით,    შეძლებთ
სწორად გასინჯოთ ღვინო, აღწეროთ მისი მახასიათებლები და შეაფასოთ ხარისხი; (SAT)

WSET – ის კურსი ინგლისურ ენაზეა და შესაბამისად, ინგლისური ენის ცოდნა B2 (Upper-Intermediate) დონეზე ყველა კანდიდატისთვის აუცილებელია.

სწავლის დასაწყისი 14.11.2020

ონლაინ ლექციები ჩატარდება ყოველ შაბათ დღეს

აუდიტორიაში დასწრებული ლექციები ჩატარდება 15,16,17,18 და 19 თებერვალს

გამოცდა 20.02.2021

რეგისტრაციის ბოლო დღეა 15 ოქტომბერი 2020წ.
ღირებულება 1700 ევროს ექვივალენტი ლარში

კურსის ღირებულებაში შედის:
– WSET -ის სასწავლო მასალა (კურსის სახელმძღვანელო, სასწავლო მეგზური და სადეგუსტაციო     ფურცელი)

– ღვინოები (WSET 3 – 60-70 ღვინო)

– კურსის სწავლების ღირებულება

– საგამოცდო ფურცელი

– ოფიციალური სერტიფიკატი და WSET -ის სამკერდე ნიშანი.

– დღგ 18%

 

განსაკუთრებული მოთხოვნები: გთხოვთ, შეგვატყობინოთ წინასწარ, დამატებით, გამოცდაზე დასასწრებად თუ გესაჭიროებათ რაიმე სახის დახმარება, მაგალითად, დისლექსიის შემთხვევაში.

დამატებითი ინფორმაციისთვის და რეგისტრაციისთვის დაუკავშირდით ხეცურიანის სომელიეს სკოლისა და საქართველოს სომელიეთა ასოციაციის სასწავლო კურატორს ნესტან მიქაძეს
ან WSET-ის პროგრამის კურატორს გიორგი დარციმელიას
ნესტან მიქაძე 557908884
გიორგი დარციმელია 577760588
nestanmikadze1@gmail.com ; gdartsimelia@yahoo.co.uk

მხარდამჭერები:
მარანი ხეცურიანი | Khetsuriani Winery
Wine Glass company Riedel

 

Khetsuriani Sommelier School, the Approved Program Provider of the Wines and Spirits Education Trust (WSET) in Georgia and Georgian Sommelier Association announce the launch of WSET Level 3 Award in Wines course 2020/2021.

To attend WSET Level 3 course it is not compulsory to have the WSET Level 2 Award. It is recommended that you hold the WSET Level 2 Award in Wines and Spirits or can demonstrate the equivalent level of knowledge. You must be of legal drinking age in the country where you are attending the course and exam to participate in any alcohol tasting.

The WSET Award in Wines and Spirits is an internationally recognized qualification and is designed for wine and spirits professionals, as well as, for the beginners who want to deepen their knowledge of spirits.

For getting the title of a sommelier it is mandatory to pass the WSET Level 2 or WSET Level 3 exam successfully, as well as, the Georgian Sommelier Association exam “GSA 60”.

The course is designed for future sommeliers, wine production, sales, hotel or restaurant business professionals or enthusiasts who want to study wine and other spirits in a more structured way.

WSET graduates will have knowledge in the following areas:

– The key factors in the production of wine: location, grape growing, winemaking, maturing and bottling;

– Which of the key factors have fundamental influence on the key characteristics;

– Still wines of the world;

– Sparkling wines of the world;

– Fortified wines of the world;

– How to apply your understanding to explain the style and quality of wine;

– How to taste wines, describe their characteristics and evaluate their quality using the WSET Level 3 Systemic Approach to Taste Wine (SAT)

Please note that the WSET course will be run in English and therefore knowledge of English Language at B2 (Upper-Intermediate) level for all candidates is mandatory.

The starting date of the study is November 14, 2020.

Online lectures will be given every Saturday.

Lectures to be attended in the auditorium will be given on February 15,16,17,18 and 19, and the exam will be held on February 20.02.2021.

The deadline for registration is October 15, 2020.

Fee: 1700 Euro equivalent in GEL.

The Course Fee includes:

– WSET course study pack (the course manual, study guide and tasting card)

– Wines for tasting (WSET 3 – 60-70 wines)

– Course tuition fees

– Examination Paper

– Official Certificate and WSET pin.

– 18% VAT

Special Needs: please make us aware in advance if you need some additional help during attending the exam, such as dyslexia.

For additional information and registration please contact Training Facilitator of Khetsuriani Sommelier School and Georgian Sommelier Association Nestan Mikadze or WSET Program Facilitator Giorgi Dartsimelia:
Nestan Mikadze – 557908884
Giorgi Dartsimelia – 577760588
322 432 622
nestanmikadze1@gmail.com ; gdartsimelia@yahoo.co.uk
Supporeters:
მარანი ხეცურიანი | Khetsuriani Winery
Wine Glass company Riedel